Denizli İl Özel İdaresi Resmi YouTube Kanalı Denizli İl Özel İdaresi Resmi Facebook Hesabı  
1 2 3 4 5
    Uygulamalar  
 
 


  Pamukkale ve Örenyeri İşletme Birim Amiri  
 

Mustafa UÇAR Pamukkale ve Örenyerleri Kültür Turizm İşletme Müdür V.
Mustafa UÇAR

0258 272 20 44
Denizli İl Özel İdaresi Pamukkale İşletme Müdürlüğü Binası

 
 
Birim Amirine Elektronik Posta Gönder
 

  Kurumsal | Birimler | Pamukkale ve Örenyeri İşletme  
 
PAMUKALE VE ÖRENYERLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kendisine Bağlı Olan Alt Şubeler

 • İdari İşler Şubesi
 • Teknik İşler Şubesi
 • Mali İşler Şubesi

İşletme Müdürlüğünün kuruluş amacı; Denizli il sınırları içinde bulunan ve işletmesi İl Özel İdaresine verilen bütün tabiat alanları ile örenyerlerinin denetimi, kontrolü, gezilmesi ve her türlü ticari olarak işletilebilecek yerlerin İl Özel İdaresi adına işletilmesi, işlettirilmesi ve gelir getirici faaliyetlerin yapılmasıdır. Pamukkale ve Örenyerleri Kültür ve Turizm İşletme Müdürlüğü görev ve hizmetleri kadro durumuna göre idari, mali ve teknik işler şubelerince yürütülür.

Yürütülen Temel Faaliyetler

 • Peyzaj ve ağaçlandırma işlerini yapmak.
 • İşletilen alanların tüm temizlik işlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Su kanallarının yönetimi, Kocaçukur ve travertenlerin korunması işlerini yürütmek.
 • Su kaynaklarının korunması sağlamak.
 • Elektrik ile ilgili tüm işleri yürütmek.
 • Güvenlik kameralarının kontrol ve tamiratını yapmak.
 • Giriş kapıları ve diğer elektronik cihazların bakımını yapmak.
 • Telefon ve iletişim sisteminin kontrolünü yapmak.
 • Makine ve araçların denetim ve kontrolü yapmak.
 • Diğer bakım onarım işlerini yürütmek.
 • Tarihi mirasın korunması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Koruma Kurulları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Güvenlik ile ilgili tüm hizmetlerin yürütmek ve denetlemek.
 • Çalışan personelin mesailerini düzenlemek ve özlük işlemlerini yürütmek.
 • Hizmet alınan firmalarla ilişkileri götürmek ve denetimlerini yapmak.
 • Personel görevlendirmelerini yapmak.
 • Mesai denetimlerini yapmak.
 • Şirketler üzerinden hizmet alınan personeli sevk ve idare etmek.
 • Personel servisleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Ören yerinin tanıtılması için bilgi, belge, broşür, multimedya araçlarının üretilmesi, dağıtılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
   Tanıtım ve rehberlik hizmetlerini fiilen vermek.
 • Bilgilendirme masasını yönetmek.
 • Özel giysili müşteri temsilcisi elemanlarla tüm alanda ziyaretçilerin istek ve dilekleri ile tüm gereksinimlerinde yanında olunmasını sağlamak.
 • Bilgilendirme ve propaganda faaliyetlerinin yürütmek.
 • İşletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde sorumludur.
 • Mali yıl sonunda hazırlanan bilançoyu ve yapılan işlere ait faaliyet raporunu düzenlemek.
 • İşletme Müdürlüğü çalışma programlarını ve bütçe tasarısı hazırlamak.
  Mali işler ile muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak.
 • Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak.
 • Usulüne uygun tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödenmesini sağlamak, gelirleri tahsil etmek.
 • Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak ve mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek.
 • Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek.
  Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak.
 • Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını, tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olmasını sağlamak.
 • İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak.
  Aylık mizanları, takip eden ayın 20'sine kadar düzenleyerek ilgilisine vermek.
 • Mali yılın bitimini takip eden 3 ay içinde işletmenin envanterini, kati mizanını bilançosunu düzenleyerek ilgilisine vermek.
 • Gelir ve gidere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak.
 • Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında ilgilisine bilgi vermek.
 • Müdürlüğe ait her türlü alım ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Tesislerde yeteri kadar yazarkasa bulundurmak.
  İşletme Müdürlüğü'nün yapacağı her türlü anlaşma, sözleşme tasarılarını hazırlamak ve bunların yürütülmesi ile ilgili işlemleri takip etmek.
 • İşletme Müdürlüğü'nün her türlü ticari faaliyetlerini yürütmek.
 • İşletmenin muhasebesi ile ilgili sair işleri yapmak.
 • Evrak kayıt işlemlerini yapmak.
 • Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yürütmek.
 • Stratejik planı, performans planı ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
 • Gerçekleştirme görevini yürütmek.
 • Satın alma ve muayene kabul işlemlerini yürütmek.
 • Birim arşivinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi, tasnifi, takibi ve dosyalanmasının yapılarak muhafazasını sağlamak.
 • Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapmak.